REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
fitkraina.pl

Dziękujemy za odwiedzenie serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://fitkraina.pl (dalej “fitkraina.pl”, Serwis Internetowy”, “Serwis”, “Portal”). 

Serwis fitkraina.pl to strony internetowe, na których umieszczane są prezentacje (Ogłoszenia) obiektów i ośrodków sportowych, zdrowotnych, rekreacyjnych, bazy noclegowej innych podmiotów obsługujących ruch turystycznych oraz informacje związane z turystyką i rekreacją. 

Serwis Internetowy fitkraina.pl umożliwia nawiązywanie współpracy promocyjnej z Administratorem, w tym odpłatne publikowanie Ogłoszeń w odpowiednich kategoriach wskazanych na stronie Serwisu.  

Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem Ogłoszeń zamieszczanych przez Usługobiorców. Treści zamieszczone w ogłoszeniach mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art.66§1 Kodeksu Cywilnego. Odwiedzający portal zainteresowani zawarciem umowy w przedmiocie danego Ogłoszenia powinni kontaktować się  bezpośrednio z Usługobiorcą poza Serwisem.

W poniższym Regulaminie zawarte są zasady i warunki funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki korzystających z niego oraz zakres odpowiedzialności Administratora i Usługobiorców.

1 §

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Serwis fitkraina.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.fitkraina.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu Internetowego fitkraina.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom przez Administratora przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług.
 5.  W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy :
 • ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
 • ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
 • ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
 • ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2 §

O NAS

 1. Właścicielem fitkraina.pl jest Ryszard Rychlewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fit Projekt Studio wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8941844869, REGON 021646941. 

3 §

DANE KONTAKTOWE

 1. Adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej : Żeromskiego 24/33, 57-300 Kłodzko
 2. Adres poczty elektronicznej : fitprojektstudio@gmail.com
 3. Numer telefonu : 791202054
 4. Komunikacja z Usługodawcą zasadniczo odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. W wypadku kontaktu telefonicznego Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą w godzinach 9.00-17.00, od poniedziałku do piątku.

4 §

DEFINICJE

 1. ABONAMENT – opłata Użytkownika na rzecz fitkraina.pl za publikację Ogłoszenia 
 2. BLOG – usługa elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie dla jego Usługobiorców umożliwiający im czytanie artykułów zamieszczonych na Blogu przez Usługodawcę.
 3. CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego przez Usługobiorców
 4. DANE – wszelkie informacje : zdjęcia, treści, materiały graficzne przekazane przez Usługobiorcę w Formularzu Zamówienia
 5. FITKRAINA.PL, SERWIS INTERNETOWY, PORTAL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.fitkraina.pl.
 6. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia
 7. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 8. KONTO – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są Dane przekazane przez Usługobiorcę dotyczące Ogłoszenia zamieszczonego w Serwisie Internetowym
 9. NEWSLETTER – usługa elektroniczna, polega na przesyłaniu przez Usługodawcę informacji, aktualizacji, artykułów blogowych, w tym treści o charakterze handlowym, w szczególności dotyczących oferowanych usług w formie listu elektronicznego na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej 
 10. ODWIEDZAJĄCY – każda osoba odwiedzjąca Portal
 11. OGŁOSZENIE – wszelkiego rodzaju ogłoszenia Usługobiorcy zamieszczone w Serwisie Internetowym w oparciu o dostarczone przez niego Dane. Mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66§1 Kodeksu Cywilnego.
 12. REGULAMIN – niniejszy Regulamin Serwisu
 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
 14. USŁUGODAWCA, ADMINISTRATOR – właściciel Serwisu Ryszard Rychlewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fit Projekt Studio wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8941844869, REGON 021646941. 
 15. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z fitkraina.pl.

5 §

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z FITKRAINA.PL

 1. Serwis Internetowy fitkraina.pl  umożliwia Usługobiorcom płatne dodawanie Ogłoszeń reklamowych w odpowiednich kategoriach wskazanych na stronie Serwisu. 
 2. Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem ogłoszeń zamieszczanych przez Usługobiorców. Ogłoszenia zamieszczane są w oparciu o Dane dostarczone przez Usługobiorcę.
 3. Serwis Internetowy ma charakter wyłącznie informacyjny, co oznacza, że treści zamieszczone w Ogłoszeniach Usługobiorców nie stanowią oferty w rozumieniu art.66§1 Kodeksu Cywilnego. Odwiedzający Portal zainteresowani zawarciem umowy w przedmiocie danego Ogłoszenia powinni kontaktować się  bezpośrednio z Usługobiorcą poza Serwisem.
 4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu Internetowego za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość `zainfekowania` systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie takie jak wirusy komputerowe typu “koń trojańskie”, itp.. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył sprzęt który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy, dokonując jego okresowej aktualizacji lub instalując jego najnowsze wersje.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie fitkraina.pl. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w fitkraina.pl, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z fitkraina.pl jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z fitkraina.pl jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
 7. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

6 §

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, który obsługuje Usługodawca :
 • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu
 • Internet z przeglądarką internetową typu Chrome, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer
 • dostęp do poczty elektronicznej (e-mail)
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript

7 §

KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGOBIORCE

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2.  Korzystanie z Serwisu Internetowego jest bezpłatne, z wyjątkiem tych funkcjonalności, do których dostęp został oznaczony jako odpłatny.
 3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest na stronie Serwisu Internetowego.
 4. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych :
 • Blog
 • Newsletter
 • Konto
 • Formularz Zamówienia

8 §

BLOG

 1. Przeglądanie Bloga jest bezpłatne i nie wymaga utworzenia Konta, usługa świadczona jest na czas nieoznaczony.
 2. Przeglądanie Bloga możliwe jest po przejściu do zakładki na Serwisie o relatywnej nazwie „Blog”, w której dostępne są artykuły.
 3. Blog dostępny jest dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.
 4. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub opuszczenie strony fitkraina.pl.

9 §

NEWSLETTER

 1. Korzystanie z Newsletteru jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta, usługa świadczona jest na czas nieoznaczony.
 2. Zapisanie się na Newsletter następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” na Portalu imienia Usługobiorcy oraz adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newsletteru oraz kliknięciu pola „Zapisz mnie”.
 3. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newsletteru poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fitkraina@gmail.com lub skorzystanie z opcji wypisania się dostępnej w treści wiadomości z Newsletterem.

10 §

KONTO

 1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony i jest nieodpłatna.
 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu formularza rejestracji przez Usługobiorcę oraz kliknięciu pola „Zarejestruj się” – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.
 3. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz danych dotyczących firmy: nazwa i adres rozliczeniowy, numer identyfikacji podatkowej.
 4. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
 5. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Konta poprzez skorzystanie z odpowiednej opcji dostępnej w ramach Konta lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fitkraina.pl@gmail.com.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Usługobiorcy w następujących przypadkach :
 • gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny narusza niniejszy Regulamin, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego,
 • gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Usługodawcy;
 • gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny zamieszcza w ramach Ogłoszenia lub w ramach prywatnych wiadomości między Usługobiorcami jakiekolwiek treści naruszające niniejszy Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, w tym również treści o charakterze reklamowym (banery, linki), ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec fitkraina.pl.
 • Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe korzystanie z funkcjonalności Konta. W czasie zawieszenia Konta Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca odwiesza Konto niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych.
 • Usługodawca w przypadku zawieszenia Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto z 7-dniowym terminem wypowiedzenia.

11 §

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia możliwe jest poprzez skorzystanie z interaktywnego Formularza Zamówienia dostępnego na stronie Serwisu Internetowego w zakładce “Oferta dla firm”, po kliknięciu przycisku “Zamów”, na wybranym Abonamencie.
 2. W celu publikacji Ogłoszenia Usługobiorca powinien wypełnić Formularz Zamówienia i przekazać go Usługodawcy.
 3. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych:  imię i nazwisko, nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz informacji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia.
 4. Aktualizacja oraz zmiana Danych jest możliwa, wymaga powiadomienia aktualizującego Dane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : fitkraina.pl@gmail.com  lub telefonicznie na numer 791202054.

12 §

WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZENIA

 1. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, rzetelnych, niewprowadzających w błąd informacji. Zamieszczenie Ogłoszenia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich.
 2. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Usługobiorcy, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do niezamieszczania w ramach Ogłoszenia treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, (linków, banerów) ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec fitkraina.pl.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do oświadczenia, że posiada prawa autorskie do publikowanych przez niego treści, grafik, zdjęć i wyraża zgodę na ich wykorzystanie przez fitkraina.pl. 
 5. Odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa na Usługobiorcy, który oświadcza, że są one zgodne ze stanem, faktycznym, prawnym, oraz nie naruszają obowiązujących norm prawnych, praw osób trzecich oraz niniejszego Regulaminu.
 6. Zamieszczanie Ogłoszeń oraz dodatkowe opcje promowania i wyróżniania Ogłoszeń są co do zasady odpłatne, chyba że w przypadku danego Ogłoszenia lub opcji promocji w Serwisie Internetowym wskazano, że są one bezpłatne. Usługobiorca jest każdorazowo informowany o obowiązku dokonania płatności oraz o wysokości tych kosztów przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 7. Użytkownik nabywa prawo do korzystania z usług serwisu fitkraina.pl polegających na udostępnianiu informacji handlowych w ramach umowy po uprzednim opłaceniu Abonamentu w Serwisie fitkraina.pl.
 8. W ramach zawartej umowy Serwis fitkraina.pl publikuje Ogłoszenie Usługobiorcy zawierające : informacje handlowe, dane teleadresowe firmy, oznaczenie lokalizacji Usługobiorcy na mapie, inne istotne informacje wskazane przez Usługobiorcę, zdjęcie główne oraz do 9 zdjęć do galerii.
 9. Ceny, rodzaje Abonamentów, czas ich trwania wskazane są w Cenniku dostępnym w zakładce “Oferta dla firm”. Abonament uprawnia do korzystania z usługi przez czas określony.
 10. Usługodawca przygotowuje i zamieszcza w Serwisie Internetowym Ogłoszenie, na podstawie przekazanych przez niego Danych, w zakresie i na czas zgodny z wybranym przez Usługobiorcę Abonamentem.
 11. Serwis fitkraina.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług, usunięcia ogłoszenia w całości lub w części, jeżeli Usługobiorca narusza w jakichkolwiek sposób postanowienia niniejszego Regulaminu lub obowiązujące normy prawne, o czym powiadomi Usługodawcę.
 12. Aktualizacja oraz zmiana Danych jest możliwa, wymaga przesłania informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : fitkraina@gmail.com  lub telefonicznie na numer 791202054.
 13. Płatności można dokonywać za pośrednictwem banku bądź innego operatora płatności online dostępnego w Serwisie.
 14. Opłacenie Abonamentu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług elektronicznych między Usługobiorcą a Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie, na czas określony, uzależniony od wykupionego Abonamentu.
 15. Po upływie okresu, na jaki zawarta została umowa Usługobiorca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Usługobiorcą w celu określenia możliwości dalszej współpracy.

13 §

REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego, świadczonych w jego ramach usług elektronicznych należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres fitkraina.pl@gmail.com, lub pisemnie na adres : Żeromskiego 24/33, 57-300 Kłodzko.
 2. Zaleca się zawrzeć w powyższej wiadomości pisemnej lub elektronicznej jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyśpieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do niej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Wzór Formularza Reklamacji dostępny w Załączniku Nr.1

14 §

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami i zawieranych przez nich umów na odległość z Usługodawcą.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt.14.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 14.4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład pisemnie na adres: ul. Żeromskiego 24/33, 57-300 Kłodzko lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fitkraina.pl@gmail.com.
 6. Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość dostępny jest w Załączniku nr 2.

15 §

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO NICH

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

16 §

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.
 2. Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich.
 3. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W ramach weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W trakcie weryfikacji, Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia Konta Usługobiorcy na czas jej trwania.
 4. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 5. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
 6. Rezygnacja Usługobiorcy z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

17 §

PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

18 §

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez fitkraina.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

FORMULARZ REKLAMACJI

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY